NOW 2.0

Op 20 mei 2020 is het Noodpakket 2.0 gelanceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit pakket bestaat uit verlengde- en nieuwe maatregelen; de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud 2.0 (NOW 2.0) en tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2.0 (TOZO 2.0) worden verlengd. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is een nieuwe maatregel binnen het noodpakket 2.0.

Omwille van de leesbaarheid zal ROI financials in dit bericht alleen de inhoud, voorwaarden en uitwerking van de NOW 2.0 samenvatten en uiteenzetten.

NOW 2.0
Het kabinet heeft besloten om de NOW regeling met 3 maanden te verlengen per 1 juni aanstaande. De NOW 2.0 voorziet in een tegemoetkoming voor de loonkosten over de maanden juni, juli en augustus. Ondernemers die gedurende deze 3 maanden minimaal 20% omzetdaling verwachten komen wederom in aanmerking voor de NOW regeling. De overheid streeft naar openstelling voor de aanvragen per 6 juli aanstaande.

Zoals bij de eerste NOW aanvraag wordt de omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode, welke start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Wanneer er voor de tweede keer NOW wordt aangevraagd moet de gekozen driemaandsperiode, voor het bepalen van de omzetdaling, aansluiten op de eerste driemaandsperiode. Zie hieronder een voorbeeld;

1e NOW aanvraag: gekozen driemaandsperiode is maart, april en mei.

2e NOW aanvraag: verplichte driemaandsperiode is juni, juli en augustus.

Je ontvang wederom een voorschot van 80% op de uiteindelijke definitieve NOW subsidie. Bij de NOW 2.0 is het voorschot gebaseerd op de loonsom socialeverzekeringsloon volgens de loonaangifte van maart 2020. Wederom neemt het UWV deze automatisch over bij de aanvraag. De loonsom op basis waarvan de definitieve subsidie wordt vastgesteld is maximaal het socialeverzekeringsloon van de loonaangifte maart.

Naast een vergoeding van maximaal 90% van de loonsom, wordt in de NOW 2.0 een opslag van 40% voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies opgenomen. Bij de NOW 1.0 gold hier nog 30% voor.

Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet mee tellen bij het vaststellen van de daadwerkelijke omzetdaling. Denk hierbij aan de NOW, TOGS (€ 4.000 regeling) en de nieuwe Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Op z’n vroegst kan er vanaf september een vaststelling, waarmee eindafrekening wordt bedoeld, over de NOW regeling worden aangevraagd.

Referentiemaand maart NOW 1.0
Omdat de NOW 1.0 geen rekening hield met seizoenspatronen, is er een aanpassing gemaakt voor de NOW 1.0. Er komt met terugwerkende kracht een compensatie in de hoogte van de uiteindelijke subsidie van de NOW 1.0. Er wordt bij de eindafrekening berekend of de loonsom van januari een representatieve loonsom betrof ten opzichten van de maanden maart tot en met mei.

Als de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan driemaal de loonsom januari wordt de loonsom van maart als uitgangspunt genomen voor de hoogte van de NOW subsidie. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd tot de loonsom van maart.

Hierdoor geldt de loonsom van maand maart als de referentiemaand, mits deze hoger is dan de loonsom januari. Waarschijnlijk dit heeft voor de meeste bedrijven een positief effect bij de eindafrekening.

Let wel, er verandert niets aan het voorschot, de compensatie vindt plaats bij de eindafrekening, op z’n vroegst in september.

Boete op bedrijfseconomisch ontslag
Bij de NOW 1.0 geldt naast het aftrekken van 100% van de loonsom ook nog een verhoging van 50% als boete bij de eindafrekening van de subsidie. In tegenstelling tot de NOW 1.0 volgt er bij de NOW 2.0 geen boete op het ontslaan van personeel op grond van bedrijfseconomische redenen. Wanneer er binnen het tijdvak van de NOW 2.0 regeling, 1 juni tot en met 31 augustus, bedrijfseconomische ontslag volgt wordt alleen 100% van de loonsom in mindering gebracht van het ontslagen personeel. Hiermee dus ook op de uiteindelijke subsidie.

De bestaande regelgeving, zoals ontslagbescherming, omtrent bedrijfseconomisch ontslag blijven ongewijzigd.

Dividend- en bonusuitkering en inkoop eigen aandelen
De overheid heeft een aanvullende voorwaarden voor de NOW 2.0 toegevoegd. Wanneer er een aanvraag wordt ingediend voor de NOW 2.0 betekent dit dat er in 2020  geen dividend of bonussen aan het bestuur of directie mogen worden uitgekeerd. Daarnaast is het niet toegestaan eigen aandelen in te kopen.

Deze voorwaarden hebben geen betrekking op mogelijk dividend, bonussen of inkoop eigen aandelen over 2019, maar waarvan de uitbetaling in 2020 plaatsvindt. Daaropvolgend gelden deze voorwaarden alleen voor bedrijven die een accountantsverklaring nodig hebben voor het subsidiebedrag. Welke bedrijven deze verklaring nodig hebben wordt later bepaald.

Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid.
Klik hier voor de volledige Kamerbrief met betrekking tot het Noodpakket 2.0

Zoals je van ROI financials kan verwachten, staan wij klaar om je waar nodig te ondersteunen en adviseren. Bij eventuele vragen staan we je graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Team ROI financials

Menu