Noodmaatregel, Werktijdverkorting en verloning

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen op dinsdagavond 17 maart 2020, volgt hier verdere informatie omtrent de aanstaande verloning, de Werktijdverkorting (wtv) en de tegemoetkoming van loonkosten voor ondernemers middels de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

1. Gezien de nieuwe maatregelen, welke hieronder verder worden toegelicht, zal de verloning van maart als volgt worden verwerkt. De medewerkers met vaste uren contracten zullen het volledige loon ontvangen en de oproepkrachten de gewerkte uren conform de overeengekomen verloningsperiode.

Voor werkgevers houdt dit in dat het loon voor 100% wordt uitbetaald aan de werknemers. Volgens de NOW-regeling wordt er maximaal 90% vergoed, de NOW-regeling wordt verder toegelicht bij punt 3. Houd er rekening mee dat het verschil tussen het de loonkosten en de NOW vergoeding ten laste komen van de werkgever.

Wanneer je gebruikt maakt van ROI Online, HorecaManager of CateringManager kun je vanaf vandaag gebruik maken van de nieuwe urenregistratie activiteit NOW. Op deze activiteit registreer je de contract uren die niet gewerkt zijn naar aanleiding van de corona maatregelen.
Maak je geen gebruik van ROI Online, HorecaManager of CateringManager? Geen probleem, je kunt deze zelf bijhouden in de eigen urenregistratie.
Indien er aanpassingen gemaakt moeten worden op de onkostenvergoedingen, vragen wij dit via de gebruikelijke weg te communiceren met de salarisadministratie.

Voor de relaties waar wij de salarisadministratie voor verzorgen, graag de urenregistratie en mutaties complementeren en doorgeven aan salaris@roifinancials.nl dat de verloning verwerkt kan worden.

2. De wtv-regel is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Het kabinet introduceert de tijdelijke NOW-regeling. Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn bekend en staan hieronder beschreven.

Alleen bij een ontvangen toekenning van de vergunning van de wtv is deze daadwerkelijk van kracht. Indien je een toekenning hebt ontvangen dan verzoeken wij je dit  toe te sturen naar je vaste contactpersoon bij ROI financials.

3. Heb je geen toekenning voor de vergunning van de wtv-regeling ontvangen, dan wordt aanvraag voor de wtv-regeling beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke NOW-regeling. De Rijksoverheid geeft aan dat er hiervoor aanvullende informatie opgevraagd wordt bij de indieners. Wat deze informatie behelst is op dit moment, woensdagmiddag 18 maart, nog onduidelijk.

Je kunt de aanvraag voor de NOW-regeling nog niet indienen. De datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Op het moment van schrijven is de volgende informatie beschikbaar over de inhoud van de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten;
– Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
– Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
– Hiermee kun je werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
– De tegemoetkoming kan voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
– In tegenstelling tot de wtv-regeling, is de NOW-regeling niet afhankelijk is van het aantal gewerkte uren, maar van de terugval in omzet.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling gelden de volgende voorwaarden;
– Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
– De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
– De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
– De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
– Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Voor het volledige artikel omtrent de NOW-regeling verwijzen wij graag naar de website van de Rijksoverheid;

Meer informatie

Menu