Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten komen in aanmerking voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). De afgelopen dagen is de inhoud, uitwerking en benodigde informatie voor de aanvraag bekend geworden. Via dit bericht informeren wij over de NOW, de aanvraag hiervan en de eerst volgende verloning.

NOW
Ter informatie volgt hier een beknopte beschrijving van de NOW; bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

In eerste instantie ontvang je een voorschot op de uiteindelijke definitieve subsidie. Dit voorschot is gebaseerd op de loonsom sociale verzekeringen volgens uw loonaangifte van januari 2020. Deze neemt het UWV automatisch over bij de aanvraag. De loonsom op basis waarvan de definitieve subsidie wordt vastgesteld is gemaximeerd op het socialeverzekeringsloon van uw loonaangifte januari. Naast een vergoeding van maximaal 90% van uw loonsom ontvangt u tevens een opslag van 30 procent voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Het rekenvoorbeeld is als volgt; bij een omzetverlies van 100% wordt er 90% vergoed. Het percentage omzetdaling wordt naar rato evenredig doorberekend. Bijvoorbeeld bij een 80% omzetverlies wordt 72% van de totale loonsom vergoed. Voorwaarde is dat bedrijven hun medewerkers het reguliere salaris doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Klik hier voor de uitgebreidere uitwerking van de NOW door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanvraag
Het UWV streeft ernaar om het digitale loket van de NOW op 6 april aanstaande te openen. Er wordt grote drukte verwacht en houdt rekening met het niet functioneren van het aanvraagformulier. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020 en er kan met terugwerkende kracht ingediend worden.

Uiterlijk 21 april aanstaande wordt duidelijk of de reeds afgekondigde overheidsmaatregelen worden verlengd. Als de liquiditeit het toelaat, kan het gunstig zijn om de NOW aanvraag later in te dienen. Hoe later er wordt ingediend, hoe meer informatie er beschikbaar is. In het geval van eventuele verlening van de maatregelen kan  de omzetverwachting van de maanden mei en juni lager zijn dan de maanden maart en april.

De aanvraag bestaat uit de volgende componenten:

 • Je vraagt subsidie aan voor de loonsom van maart, april en mei. Als referentie wordt door het UWV de loonsom, het zogenaamde socialeverzekeringsloon, van januari 2020 gehanteerd
 • Als je verwacht dat het effect van de maatregelen later in de omzetcijfers zichtbaar worden, kan je aangeven dat je de periode voor de omzetdaling één of twee maanden later wil laten aanvangen. Je geeft op het moment van aanvragen de keuze door voor één van de onderstaande periodes:
  – maart, april en mei
  – april, mei en juni
  – mei, juni en juli

Let op: de keuze kan later niet meer worden aangepast.

De loonsom blijft in alle gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020 met als referentie de loonsom van januari 2020.

 • Je vult de verwachte omzet, in de drie maanden van de gekozen meetperiode, in en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019 gedeeld door vier. Op basis daarvan bereken je het omzetverlies in procenten. Dat percentage moet je op het aanvraagformulier invullen.

Uiteraard kan ROI financials hierbij ondersteunen.

 • Voor bijzondere situaties ( bijvoorbeeld het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019 of het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier bij aanvraag aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

Uiteraard kan ROI financials hierbij ondersteunen.

 • De aanvraag gaat op basis van je loonheffingsnummer, zorg dat je deze gereed hebt. Het loonheffingsnummer staat vermeld op de aangiftes loonheffing en zijn te vinden in de ROI Portal, ROI Online, HorecaManager of Cateringmanager onder “Documenten”.
 • De aanvraag vereist het invoeren van het IBAN bankrekeningnummer waarop uitgekeerd moet worden. De tenaamstelling van het IBAN bankrekeningnummer moet gelijk zijn aan de tenaamstelling van je bedrijf.

Het UWV verstrekt een voorschot. De hoogte van het voorschot bedraagt 80% van het bedrag van de tegemoetkoming. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken na het indienen van de aanvraag.

Verloning
Wanneer je gebruikt maakt van de urenregistratie binnen ROI Online, HorecaManager of CateringManager kun je de urenregistratie complementeren ter behoeve van de eerst volgende verloning en de volledigheid van diverse urensaldi.

Voor personeel met vaste uren contracten kun je conform de contracturen registreren. De niet daadwerkelijk gewerkte uren kun je registreren op de urenactiviteit NOW.

Voor personeel met een oproep contract registreer je het gewenst aantal uren die gelden als basis voor de verloning. Gangbaar is voor de oproepkrachten het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 13 weken te nemen, te weten van 16 december 2019 tot en met 15 maart 2020.
Het gemiddeld aantal uren per week kun je vervolgens verwerken in de urenregistratie op de urenactiviteit NOW.

Binnen ROI Online, HorecaManager of CateringManager kun je een overzicht met de gemiddeld gewerkte uren van medewerkers over een bepaalde periode genereren. Je genereert het overzicht door de volgende stappen uit te voeren:
1. Navigeer naar de pagina Aan-Afwezigheid à Uren à Inzoomen
2. Zoek de gewenste afdeling, regio of organisatie op waar je deze lijst voor uit wilt draaien
3. Selecteer de gewenste periode of Start- en Einddatum
4. Druk op genereer het rapport
5. Klik op Week en selecteer hier Medewerker
6. Exporteer deze lijst naar Excel
7. Deel in Excel de gewenste kolom door het aantal weken dat je hebt opgevraagd om tot een gemiddelde te komen per medewerker

Mocht bovenstaande handleiding niet toereikend zijn, staat de Support afdeling klaar voor je via 010 218 9866 of per mail via support@staff.nl .

Op basis van de urenregistratie wordt de eerst volgende verloning voorbereid.
ROI financials zal een check doen of de eerst volgende verloning niet hoger is dan de verloning van januari. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat de maximale tegemoetkoming wordt overschreden.

Maak je geen gebruik van ROI Online, HorecaManager of CateringManager? Geen probleem, je kunt het gemiddelde aantal gewerkte uren terugvinden in de eigen urenregistratie.

Zoals je van ROI financials kan verwachten, staan wij klaar om je waar nodig te ondersteunen en adviseren. Bij eventuele vragen staan we je graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Team ROI financials

Menu